Поставена хриознтална и вертикална сигнализација согласно проект.