Поставена хориознтална и вертикална сигнализација согласно проект.