Во соработка со Стентон Градба поставена заштитна еластична ограда- H2W1-Super Rail ECO HS Bw.