Поставена ЕОО на мост кај с.Доброшане, Кумановско.
Оградата е поставена согласно ЕН1317.